Ubytovací řád

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

Po příjezdu host předloží příslušnému pracovníku v recepci nebo v restauraci u baru svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů bude hostovi předán klíč od pokoje a host ubytován.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy (trezor je umístěn v kanceláři recepce) či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.

Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, ukončuje host pobyt nejpozději do 10,00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak aby pokoj mohl být uklizen a užívat host, který si jej rezervoval.

V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

V penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

Přijímání návštěv v pokojích hostů je zakázáno, k dispozici jsou recepce nebo restaurace penzionu.

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:


Penzion zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a zavřít dveře a okna pokoje.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách penzionu.

Psi mohou být ubytováni pouze v chatkách za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav (předložení očkovacího průkazu). Cena se účtuje podle platného ceníku.

Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení. Na požádání je možno vystavit fakturu.

Snídaně jsou podávány v době od 06.00 do 10.00, přičemž dřívější či pozdější snídaně je možná po domluvě s obsluhou.

Všechny pokoje jsou nekuřácké, proto v nich prosím nekuřte. Kouření je možné v recepci nebo restauraci objektu.

Pokoje jsou vybaveny standardně dle klasifikace ubytovacích zařízení**. Pokud chcete navíc polštář, ručník nebo osušku, obraťte se prosím na obsluhu restaurace či vedení penzionu.

Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání.

S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22.00 hodin do 06.00 hodin.

Rádi Vám poskytneme informace o okolí a místních zajímavostí.

Restaurace je Vám k dispozice v těchto hodinách:

Po-Čt od 11.00 do 23.00

vaříme do 22.00
Pá-So od 11.00 do 24.00

vaříme do 22.00
Ne od 11.00 do 22.00

vaříme do 21.30
Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.